Център за управление на засушаването в Югоизточна Европа

Засушаването е част от климатичните особености практически във всички региони по света. Югоизточна Европа не прави изключение: през изминалите десетилетия щетите, свързани със засушаването имаха значимо влияние върху икономиката и условията на живот. Следователно необходимостта от създаване на Център по засушаването в Югоизточна Европа, с цел да се смекчат неблагоприятните последствия в региона, стана очевидна в края на миналия век. Идеята беше доразработена от Международната комисия по напояване и дренаж и Конвенцията на Обединените Нации за борба с опустяването /КОНБО/. Националните представители на КОНБО и националните постоянни представители в Световната метеорологична организация /СМО/ постигнаха единодушие относно основните задачи на Центъра за управление на засушаването в Югоизточна Европа /ЦУЗЮЕ/ както и съгласие по предложения проекто-документ.

Мисията на Центъра за управление на засушаването в Югоизточна Европа е да координира и спомага развитието, оценката и приложението на инструментите и политиката на управлението на риска от засушаване в Югоизточна Европа, с цел да се подобри готовността за адекватни действия при евентуално засушаване и намали отрицателното му въздействие. Следователно Центъра за управление на засушаването в Югоизточна Европа ще съсредоточи работата си върху мониторинг и анализ на засушаването както и по оценка на риска и уязвимостта, породени от засушаване.

Проекто-документ