Основните задачи на МЦЗЮЕ по които бе постигнато споразумение бяха групирани в 8 проекто-цели изредени по долу:

1. Да се определи базата данни с която се разполага за ефективно упражняване на контрол и система за ранно предупреждение. Настоящият учережденски опит на страните членки на МЦЗЮЕ е много малък, що се отнася до сферите на мониториране и ранно предупреждаване, преценка и смегчаването на риска , както и подготвеност към евентуално засушаване. Като първа крачка МЦЗЮЕ ще проведе преценка на институционалния капацитет, включваща настоящите база данни на разположение. Бъдещите цели ще бъдат да подсигури хомогенността на базата данни, контрола върху качеството им, както и да се създаде подходяща и ефективна съвкупност от база данни.

2. Да изчисли и направи подбор на най-ефективните и стабилни индекси и индикатори за преценка на засушаването. Подобна методология за преценка на засушаването ще бъде предприета базирана на съществуващия опит, в съвкупност с данните на разположение. Част от целта на тази методология е да осъществява правилна преценка за засушаването, и какво историческо социално и икономическо влияние оказва.

3. Да ръководи преценките за риск от засушаване. Идентификацията на собствениците/стопаните (потребители) на терените и установяване на техните нужди е съществена крачка напред в тази проекто-цел. Преценката за риск от засушаване в региона ще се прави по установена методология. Крайния резултат от тази дейност е да се установи какво влияние ще окаже засушаването върху икономиката, околната среда и условията на живот. Следващата стъпка е да се анализират резултатите, да се вземат под внимание най-важните отрицателни въздействия с цел да бъдат смегчени, и да се изберат подобаващи методи за смегчаване на въздействието на поразените зони. Ще бъдат провеждани анализи за опасността от засушаване в региона. Картите за рискови и уязвими терени са най-важната задача на МЦЗЮЕ. Познавайки уязвимите и рискови точки, МЦЗЮЕ ще бъде в състояние да приложи необходимите мениджмънт и политика по предотвратяване на засушаването.

4. Да определи необходимите специфични обучения. В този етап на процеса е от жизнено значение да се определи научния, работния и учрежденски капацитет който съществува на национално и регионално ниво. МЦЗЮЕ ще търси да компилира тази информация с взаимодействие с националните метеорологични и хидрологични институции, както и с много други организации на местно ниво. Ще провежда, организира и подпомага специализирани семинари, работни групи и конференции с цел да съгради учережденски капацитет на мениджмънта по предотвратяване на засушаването в страните членки. Обмяната на научен опит ще бъде неразделна част от развитието на МЦЗЮЕ.

5. Да развие и интегрира база данни и система за доставяне на информация относно мениджмънта по предотвратяване на засушаването. Основната роля на МЦЗЮЕ е да развие и интегрира база данни и система за доставяне на информация която да стигне до потребителите и стопаните. Най-неотложната задача е да създаде и развие интернет страница която да дава на всички достъп до всички продукти на МЦЗЮЕ във всички страни членки, както и да има линкове към всички регионални и интернационални интернет страници свързани със засушаването. Интернет страницата ще съдържа също информация за целите, програмите и дейностите на МЦЗЮЕ, включващи семинари, срещи и изследователски дейности.

6. Да развие обширна мрежа от експерти и институции които да подпомагат МЦЗЮЕ. Да установи близко сътрудничество със широк кръг от експерти и институции в Европа и света, и да рекламира на интернационално ниво дейността и развитието на МЦЗЮЕ в сферата на мониторирането, предвиждане и планиране на предпазни мерки. Тази дейност ще включва национална и интернационална техническа организация в сферата на метеорологията и контрол върху околната среда, както и национални метеорологични и хидрологични услуги.

7. Да подсигури комуникация със стопаните/потребителите и да получава тяхната подкрепа. МЦЗЮЕ ще развие достъпна стратегия за комуникация с крайните потребители, в аспект да е разбираема и да не е на сложен технически език. Ще бъдат необходими компетентни външни специалисти с цел да подготвят статии и документи наисани на не-технически език, с ясни упътвания и разбираеми препоръки. Езиковия въпрос за произход, диалекти и етнос също трябва да се има в предвид.

8. Да се установи перманентен МЦЗЮЕ, и да осигури стабилното му функциониране и дейност. На МЦЗЮЕ ще бъде оказана специализирана помощ за създаване на бъдещ легален статут, установяване на неговите вътрешни процедури, закони, счетоводни аспекти, финансови и други задължения. Въз основа на резултатите от първата година на проекта, за всяка страна членка ще бъде разгледана възможността да получи помощи (техническа, финансова, експертизи и човешки ресурси). Преди края на проекта ще бъде предложен блок от годишни текстови програми за работа в МЦЗЮЕ.