Dogovorjene naloge Centra za upravljanje s sušo so bile združene v 8 delovnih sklopov:

1. Ocena o razpoložljivosti potrebnih podatkov v regiji. Obravnava suše zaradi svoje multidisciplinarne narave zahteva širok nabor podatkov - tako meteoroloških, geoloških kot socialnih in ekonomskih. Trenutno stanje v sodelujočih državah ni znano; prva naloga je torej pregledati rezpoložlive podatkovne vire. Druga naloga pa bo priprava ustrezne podatkovne baze in skrb za homogenost in kvaliteto podatkov.

2. Izbira najprimernejega nabora kazalcev za oceno lokacije in stopnje pojava različnih vrst suše. V obsežni literaturi je opisanih veliko kazalnikov za pojav suše. Pripraviti je potrebno optimalen nabor kazalnikov glede na razpoložljive podatkovne vire. Del tega delovnega sklopa je tudi zgodovinski pregled pojava suše in njenih posledic v regiji.

3. Ocena ranljivosti okolja in tveganja, povezanega s sušo. Bistveni del tega delovnega sklopa je identifikacija končnih uporabnikov, ki tudi določajo glavne smeri pri oceni ranljivosti in tveganj pojava suše. Naslednja faza po identifikaciji dejavnikov tveganja je priprava ustreznih predlogov za blaženje in prilagajanje. Analiza ranljivosti in tveganj in priprava geografskih kart je ena najpomembnejših nalog centra in osnova za pripravo predlogov in strategij za boj s sušo.

4. Identifikacija potreb za izobraževanje in usposabljanje.  Ob pregledu dostopnosti podatkovnih virov v relevantnih inštitucijah v regiji mora center posvetiti pozornost tudi potrebam po dodatnih znanjih in usposabljanjih, potrebnih za učinkovito spopadanje s sušo. Njegova naloga bo organizacija specializiranih seminarjev, delavnic in konferenc na temo upravljanja s sušo.

5. Izdelava informacijskega sistema za izmenjavo podatkov, relevantnih za upravljanje s posledicami suše. Poglavitna vloga Centra za upravljanje s sušo je skrb za potrebe končnih uporabnikov. Glavno vlogo pri izmenjavi podatkov mora odigrati spletna stran, kjer bodo objavljeni produkti, povezani s sušo ter povezave do spletnih strani relevantnih nacionalnih in mednarodnih organizacij. Spletna stran mora vsebovati tudi informacije o pomemnejših s sušo povezanih dogodkih, konferencah, sestankih in raziskovalnih aktivnostih.

6. Mreženje med strokovnjaki in inštitucijami  v regiji - vzpostavitev komunikacijskih kanalov ter sklepanje sporazumov o sodelovanju z inštitucijami v regiji in v mednarodnem okolju s ciljem izboljšati delovanje centra na področju detekcije, napovedi, blaženja posledic in pripravljenosti na sušo. To vključuje predvsem mednarodne organizacije s področja meteorologije in okoljskega monitoringa ter nacionalne meteorološke in hidrološke službe.

7. Komunikacija s končnimi uporabniki in obravnava povratnih informacij. Center bo razvil strategijo za komunikacijo s končnimi uporabniki, ki bo dovolj razumljiva in ne preveč tehnična. Pri pisanju dokumentacije bo potreben angažma zunanjih strokovnjakov, da bo le-ta ne bo vsebovala preveč tehnični besednjak ter da bodo priporočila jasna, preprosta  in razumljiva. pri tem je potrebno upoštevati tudi večjezično okolje.

8. Poiskati primerno organizacijsko obliko za Center ter zagotoviti njegovo permanentno delovanje. Za stabilno delovanje centra je potrebno poiskati optimalni pravni status ter zapisati in uskladiti interna pravila delovanja Centra. Vidiki delovanja centra, kot so transparentnost, jasna delitev nalog in odgovornosti ter postopki evalvacije, bodo izdelani s pomočjo zunanjih konzultantov. Po prvem letu delovanja centra bo pripravljen pregled aktivnosti in možnih kontribucij držav članic (tehnologija, človeški viri ipd.). Po zaključku vzpostavitvenega projekta bo na podlagi izkušenj delovanja centra pripravljen osnutek letnega delovnega načrta.