DMCSEE’nin kabul edilmiş esas görevleri proje amaçlarına göre gruplanmıştır. Projedeki 8 ana hedef aşağıda özetlenmiştir:


1.Etkin kuraklık gözlemi ve erken uyarı sistemi için mevcut verileri değerlendirmek. Şu an DMCSEE üyesi olan ülkelerin kuraklığı gözlemleme & erken uyarı, risk değerlendirmesi, kuraklığı azaltma ve kuraklığa karşı hazırlıklılık gibi alanlardaki halihazırdaki kurumsal kapasiteleri hakkında çok az bilgi mevcuttur. DMCSEE ilk adım olarak eldeki mevcut verileri kullanarak kurumsal kapasite değerlendirmesini yürütecektir. Buna ilaveten verilerin türdeş olması, kalite kontrolü ve uygun veri tabanının tasarımı da görevleri arasındadır.


2.Kuraklık değerlendirmesi için en etkin & en güvenilir göstergeleri ve sinyalleri seçmek. Kuraklık değerlendirmesinde kullanılacak ortak metodoloji, mevcut tecrübelere ve verilerin elverişliliğine bağlı olarak belirlenecektir. Tarihteki kuraklık hadiseleri ve bunların özellikle toplumsal ve ekonomik etkilerinin değerlendirilmesi bu amacın bir parçasıdır.


3.Kuraklık riski muhakemesini yürütmek. İlgili kişileri, kurumları ve ihtiyaçlarını saptamak bu amacın temel ilk adımıdır. Onaylanan metodoloji kullanılarak bölgedeki kuraklık riski değerlendirmesi yapılacaktır. Bu hedefin gayesi kuraklıktan kaynaklanan başlıca ekonomik, çevresel, toplumsal etkileri tespit etmektir. Bir sonraki adım bu sonuçları analiz ederek, azaltılması gereken en önemli etkileri seçmek ve uygun etki hafifletme tedbirlerini saptamaktır. Bölgenin kuraklığa karşı hassaslığı ve savunmasızlığı analizi yapılacaktır. Kuraklık riski ve hassaslığı haritalarını hazırlamak DMCSEE’nin en önemli ilk görevlerinden biridir. DMCSEE kuraklık riskini belirleyerek, geliştirilmiş kuraklık yöntemleri ve politikaları hakkında tavsiyeler verebilecektir.


4.Özel eğitim ihtiyaçlarını saptamak. Bu süreçteki önemli ilk adım gerek ulusal, gerek bölgeler üstü halihazırda var olan bilimsel, işletimsel ve kurumsal yeterliliğin & kapasitenin saptanmasıdır. DMCSEE bu bilgiyi ulusal meteoroloji & hidroloji servis birimleri ve bölgedeki diğer organizasyonlarla bağlantıya geçerek derlemeye çalışacaktır. Üye ülkelerdeki kurumsal kuraklık yönetimi kapasitesinin riskler esas alınarak tesis edilebilmesi için uzmanlarla seminerler, atölye çalışmaları ve konferanslar yapılmasına liderlik edecektir. DMCSEE’nin gelişimi için bilimsel verilerin paylaşımı ve takası elzemdir.


5.Kuraklık yönetimiyle ilgili veri ve bilgi dağıtım sistemini kurmak, geliştirmek ve yürütmek. DMCSEE’nin ana vazifelerinden biri; son kullanıcılar ve ilgili kişi & kurumlar için veri ve bilgi dağıtım sistemini geliştirmektir. En acil görevi; DMCSEE’nin ve üye olan ülkelerin sahip olduğu tüm ürün ve servislere ulaşabilmesini sağlayan, kuraklıkla ilgili bölgesel ve uluslararası en önemli web sayfaları ile bağlantısı olan bir web sitesi kurmaktır. Bu web sitesinde DMCSEE’nin misyonu, program aktiviteleri, eğitim olanakları, toplantıları ve araştırma çalışmaları hakkında bilgi de bulunacaktır. Güneydoğu Avrupa’daki ilgili kişi ve kurumlara bilgi tedarik edebilmek için diğer dağıtım kanalları da kullanılacaktır. Bu kanallar yazılı materyaller, elektronik medya, gazeteler, televizyon ve radyoyu kapsamaktadır.


6.DMCSEE’ye destek olacak uzmanlar ve kurumlarla geniş kapsamlı bir ağ kurmak. DMCSEE’yi kuraklığı gözlemleme, tahminlerde bulunma, kuraklığı azaltma ve kuraklığa karşı hazırlıklılığı arttırma gibi konularda geliştirmek ve tanıtmak için, Avrupalı ve uluslararası uzmanlar & kuruluşlarla birlikte tezkereler yayınlamak ve kuraklık yönetimi alanında yakın işbirliği tesis etmek amaçlanmaktadır. Meteoroloji ve çevre gözlemleme alanlarında çalışan ulusal ve uluslararası teknik kurumlar, meteoroloji ve hidroloji kuruluşları da bu çalışmalara dahil edilecektir.


7.İletişim ve geribildirimi sağlamak. DMCSEE ilgili kişi ve kurumlarla iletişimi sağlamak için kolaylıkla ulaşılabilir bir strateji geliştirecektir; öyle ki rahat anlaşılabilir ve fazla teknik olmayan bir dille iletişim sağlanacaktır. Evrakların, belgelerin ve notların fazla teknik olmayan kelimelerden oluşması, açıkça ve şeffaf bir şekilde yol gösterebilmesi ve basit tavsiyeler verebilmesi için uzmanlardan yardım alınacaktır. Lisan konusu da dikkate alınacaktır.


8. Daimi olacak DMCSEE kurmak, çalışmalarının ve operasyonlarının sürdürülebilir olmasını temin etmek. DMCSEE’nin gelecekteki kanuni statüsü, dahili prosedür & kuralları ve uluslararası sorumlulukları, ihtisaslaşmış danışmanların yardımı ile değerlendirilecek ve detaylandırılacaktır. Projenin ilk yılki sonuçlarından yola çıkarak; her üye ülkenin olası katkısı (teknik, finansal, insan kaynakları vb. alanlarda) mihmandar ülke tarafından gözden geçirilecek ve müzakereler vasıtasıyla yürütülecektir. DMCSEE’nin yıllık çalışma programının şablonu, proje sona erdikten sonra kullanılmak üzere teklif edilecektir.